Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach:  9.00-17.00

Telefon infolinii w godzinach 9.00-17.00 -  kom.: 793 163 993   

W pozostałych godzinach prosimy o zgłoszenia:

- na adresy email:  info@nilan-polska.pl lub serwis@nilan-polska.pl
- lub skrzynkę kontaktowa tel. komórkowego; 793 163 993

Ceny usług serwisowych dla klientów indywidualnych:

Przegląd okresowy urządzeń dla domu - Pakiet STANDARD
- Kontrola stanu filtrów
- kontrola status jednostki
- kontrola oprogramowania
- kontrola anody
- czyszczenie jednostki
- sprawdzeniu systemu czynnika chłodzącego
- dodatkowe konsultacje, wyjaśnienia, kontrola ustawień.

(W koszt przeglądu nie wchodzą materiały eksploatacyjne np. filtry)  

CENA dla urządzeń wentylacyjnych z pompą ciepła: 350,- PLN + VAT

CENA dla urządzeń wentylacyjnych bez pompy ciepła: 199,- PLN + VAT

CENA dla urządzeń Compact P + AIR 9 lub GEO: 790,- PLN + VAT

CENA dla pompy ciepła do c.w.u. : 299,- PLN + VAT


Cena nie obejmuje dojazdu do klienta. W celu umówienia wizyty i uzyskania potwierdzenia kosztów dojazdu skontaktuj się z nami. Koszt dojazdu serwisu do klienta 1,6 PLN/km + VAT. 


Przeglądy urządzeń komercyjnych wyceniane są indywidualni na bazie typu jednostek.


Serwis urządzeń i zgłaszanie pierwszych uruchomień:

serwis@nilan-polska.pl

tel.:  793 163 993

Bezpośredni formularz kontaktowy do Serwisu Nilan:


Urządzenia marki Nilan, wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Nilan-Polska ul. Łyżwiarska 84 lok 1, 94-124 Łódź, objęte są gwarancją na następujących warunkach:

 

WARUNKI GWARANCJI

Instalacja, rozruch i uruchomienie:

Instalacji urządzenia może dokonać specjalistyczna firma, która posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji. Podczas instalacji należy przestrzegać przepisów wynikających z prawa budowlanego. Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji instalacji i obsługi urządzenia.

Pierwszego uruchomienia urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji dokonuje Autoryzowany Serwis na zlecenie Użytkownika. Dopuszcza się rozruch urządzenia przez instalatora. Poprzez rozruch urządzenia rozumie się wstępne włączenie urządzenia do pracy.

W takim przypadku, pierwsze uruchomienie musi być dokonane w ciągu 14 dni od daty rozruchu. 

Pierwsze uruchomienie obejmuje:

• sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzenia do instalacji wentylacyjnej, hydraulicznej, elektrycznej.

• sprawdzenie, regulację i ewentualną zmianę ustawień sterownika,

• poinstruowanie użytkownika o działaniu urządzeń.

Pierwsze uruchomienie ma na celu dokonanie optymalnych nastaw urządzenia w celu jego ekonomicznej i bezpiecznej pracy.

Uwaga! Pierwsze uruchomienie nie jest wymagane dla pomp ciepła do cieplej wody użytkowej serii VT zainstalowanego bez przyłączy wentylacyjnych.

 

Czas trwania gwarancji:

Gwarancja podstawowa udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Nilan -Polska. Dla osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od daty zakupu.

 

Zakres ochrony gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- urządzenie było zamontowane zgodnie z przepisami i obowiązującym prawem budowlanym oraz zaleceniami producenta,

- urządzenie było zamontowane przez osoby z wymaganymi prawem uprawnieniami,

- urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane,

- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt i akcesoria dodatkowe,

- urządzenie nie było instalowane, demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione,

- nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym urządzenia.

 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia urządzenia wynikające z niewłaściwego doboru, przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny np.: filtrów,  o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.

 

Podstawa udzielenia gwarancji:

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę, karta gwarancyjna Nilan-Polska  wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon) oraz protokół uruchomienia.

Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę, numer katalogowy i seryjny urządzenia, datę sprzedaży zgodną z dowodem zakupu oraz nazwę i adres sprzedawcy (pieczęć).

Podstawą utrzymania gwarancji jest wykonywanie okresowych, technicznych przeglądów rocznych. Przeglądy realizowane są na koszt Użytkownika zgodnie z cennikiem Nilan-Polska lub Autoryzowanego Serwisu. Przegląd roczny każdorazowo należy wykonywać nie wcześniej niż 9 miesięcy a nie później niż 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu udokumentowanego wpisem w karcie gwarancyjnej. 

 

Zgłoszenie gwarancyjne:

Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Nilan-Polska lub serwisowe firmy partnerskie.

W przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis wady nie możliwej do usunięcia, urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do punktu sprzedaży chyba ze nastąpią inne uzgodnienia z serwisem.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres email-owy: serwis@nilan-polska.pl lub pod numerem telefonu 793 163 993

 

Informacje dodatkowe:

Gwarancja jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

Wykonane przez Nilan-Polska świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji.

Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzeń, realizowane są wyłącznie przez Autoryzowanych Instalatorów lub Autoryzowany Serwis na koszt Użytkownika zgodnie z cennikiem Nilan-Polska.